Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

nic

 

07.06.2013  BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP  
Kraków, dn. 15.04.2014 r.

ZEO – DN – 6.1635/2/14Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK


Kraków, dn. 11.04.2014 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Wyjaśnienie do pisma z dn. 31.03.2014 znak: ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie wyjaśnia, że informacja, która ukazała się na naszej stronie internetowej w piśmie ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014 z dn. 31. marca, w związku z umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, tj. "W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji" dotyczy placówek samodzielnych, które będą mogły przystąpić do wspólnego gospodarowania w chwili ukazania się Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. W/w. zarządzenie będzie określało zakres obsługi placówek samobilansujących przez ZEO.

Zainteresowane strony informujemy, że Zarządzenie Prezydenta Miasta jest w trakcie procedurowania.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 31.03.2014 r.

Znak: ZEO/GP-6.1510/FS/139/2014


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Uprzejmie informuję, że na postawie art. 9 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dn. 4. marca 1994 r. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną. W związku z powyższym, została przygotowana Umowa (w załączeniu), dla tych z Państwa, którzy wyrażą wolę na ww. wspólną działalność, w wybranym zakresie.

Umowa daje możliwość wspólnego prowadzenia działalności socjalnej w trzech częściach funduszu:

 • 1) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc socjalną (tylko dla placówek obsługiwanych księgowo przez ZEO),
 • 2) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc mieszkaniową (wszystkie placówki),
 • 3) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (wszystkie placówki).

Chęć wspólnego gospodarowania i jego zakres, potwierdzają Państwo wypełniając i podpisując załącznik do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej. Podpisane przez Państwa deklaracje, będące jednocześnie potwierdzeniem podpisania Umowy, należy zwrócić do siedziby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Fatimska 8 pokój nr 9 w terminie do 4. kwietnia br. Po zebraniu deklaracji od wszystkich Pracodawców, którzy wyrażą chęć podpisania Umowy, do każdego z Państwa zostanie dostarczony komplet dokumentów, tj. Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami (podpisami Stron Umowy).

W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji.

Warunkiem podpisania Umowy przez Pracodawców jest zgoda zakładowych organizacji związkowych. Informujemy, że podczas uzgadniania warunków proponowanej Umowy i Regulaminów, będących załącznikami nr A, B, C ww. Umowy, Zespół Ekonomiki Oświaty uzyskał zgodę przedstawicieli niżej wymienionych Związków Zawodowych,– dla wszystkich Pracodawców:

 • 1. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Podgórze
 • 2. KMPO NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Krakowie
 • 3. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Śródmieście
 • 4. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Krowodrza
 • 5. ZNP Oddział Nowa Huta
 • 6. ZNP Oddział Śródmieście
 • 7. ZNP Oddział Podgórze
 • 8. ZNP Oddział Krowodrza
 • 9. MZZPAO "Oświata"

Jednocześnie informujemy, że numery kont, na które powinni Państwo przekazywać określone Umową odpisy socjalne (w ramach wybranego zakresu wspólnej działalności socjalnej), wskazane winny być w § 5 pkt 2. W związku z koniecznością otwarcia nowych rachunków bankowych w ww. celach, zostaną one podane do Państwa wiadomości w terminie do 15. maja br.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikami sekcji socjalnej ZEO:

 • mailowo: socjalny@zeo.krakow.pl
 • telefonicznie: 12-641-44-74 wew. 311,338,339,310,315,363.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowiepismo przewodnie do Umowy

Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej

zał. nr A Umowy

zał. nr B Umowy

zał. nr C Umowy

zał. nr D Umowy

20.3.2014Szanowni Państwo,


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o zamówieniu usługi (postępowanie poniżej 14 000 euro na realizację zamówienia publicznego pn:


Szkolenia wspierające rad pedagogicznych w zakresie wykorzystania metodologii edukacyjnej wartości dodanej (EWD) oraz jakościowych metod analizy wyników egzaminów zewnętrznych


została wybrana oferta : Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Eurokreator" Anna Kunaszyk.


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


10.3.2014Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie poniżej 14000 euro.


7.3.2014Informacja o pracach nad zmianami (Dział Socjalny).


17.2.2014Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w dziale Pliki Do Pobrania pojawiła się zaktualizowana lista rankingowa wykonawców na usuwanie awarii w placówkach oświatowych w Krakowie.


12.2.2014Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty".

 • Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków prowadzący działalność pod nazwą : ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski (adres zakładu: jak wyżej.
 • Dla Dzielnic VIII do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska prowadząca działalność pod nazwą : „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska 59-400 Jawor ul. Legnicka 11 (adres zakładu: jak wyżej.
wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń również w godzinach wieczornych, celem wykonania pomiarów natężenia oświetlenia

Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmy. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny


Kraków, dnia 05 lutego 2014 r.

ZEO–DN–6.1635/1/14.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem

Tadeusz Czarny


5.02.2014Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Informujemy, że w 2014 roku Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ponownie zapewnia Państwu bezpłatny dostęp do systemów informacji prawnej LEGALIS oraz LEX.

Zasady logowania oraz kody dostępu zostały przesłane indywidualnie do każdego z Państwa w formie papierowej (przez Dzienniki Podawcze Zespołu).

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym ZEO w Krakowie pod numerem telefonu: 12-617 88 48.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30 grudnia 2013 roku

ZEO.DN-1.0114.398.13Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Kierownicy

przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, wychowawczo-oświatowych i opiekuńczych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. miejscem wykonywania badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków jest:


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


W związku z awarią linii telefonicznej numer fax w budynku ZEO przy ul Ułanów (410-43-90) jest wyłączony. Tymczasowo prosimy o korespondencję na zapasowy numer fax: 617-88-82.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Kraków, dnia 02 grudnia 2013 r.

ZEO.DN–6.1635/5/13.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17 i 18 grudnia 2013 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny
Kraków, dnia 02.12.2013 r.

ZEO.DN-6.1611/8/2013Sz. P. Dyrektorzy

Placówek Oświatowych i Oświatowo-wychowawczych

W Krakowie


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że został wyłoniony w drodze zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) Wykonawca na „Kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy placówek oświatowych i oświatowo wychowawczych w 2014r”.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Zespołu (www.zeo.krakow.pl) wyłonionym Wykonawcą jest: Adam Ohirko Ohirko.pl Doradztwo i Obsługa BHP, adres Wykonawcy: ul. Borkowska 27A/8, 30-438 Kraków. Kontakt z firmą: tel: (+48) 609 673 387, fax: (+48) 12 266 73 70, strona internetowa: www.ohirko.pl , adres email: biuro@ohirko.pl .

W załączeniu przedstawiamy zakres świadczonych usług dla placówek oświatowych przez firmę, sposób ich realizacji oraz współpracy Dyrektorów z Wykonawcą.

Wyżej wspomniane usługi są finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.


W załączeniu SIWZ.
Kraków, 21.11.2013


UWAGA


W związku z problemami technicznymi numer na centralę telefoniczną w budynku przy ul. Fatimskiej jest chwilowo nieczynny. W zamian prosimy dzwonić na numery 641-44-75, 641-44-76 i 641-44-78.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Kraków, 21.11.2013


Szanowni Państwo,

Dyrektorzy placówek oświatowych


W związku z tym, że ostatni nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ZEO nie przyniósł pozytywnego rozstrzygnięcia, przekazujemy Państwu tymczasową tabelę zawierającą wykaz inspektorów i zakres sprawowanej przez nich obsługi. Tabela ulegnie zmianom w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia kolejnego, trwającego właśnie naboru na powyższe stanowisko.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

LINK do tabeli


ZEO w Krakowie

W przypadku wystąpienia problemów z nową tabelą, prosimy o wyczyszczenie pamięci cache przeglądarki np. naciskając F5.Kraków, 07.11.2013


Dotyczy: Wzór umowy na zajęcia dodatkowe w przedszkolach – Informacja od mec. Sławomira Kopra


Szanowni Państwo,


w odpowiedzi na wskazywane przez Placówki problemy interpretacyjne:

Ad. par. 8 ust. 2 dot. wynagrodzenia ryczałtowego = obejmuje stałe, niezmienne koszty za jedną godzinę i wykonawca nie podniesie ceny jak się okaże, że np. jego pracownik zażąda podwyżki lub ponosi wyższe koszty własne. Takie jest znaczenie zapisu o cenie ryczałtowej - jest ona niezmienna niezależnie od kalkulacji kosztów Wykonawcy.

Rozliczenie za zajęcia:

We wzorze umowy przyjęto, iż placówka płaci za uczestników danych zajęć; określenie uczestnik oznacza osobę, która w zajęciach uczestniczyła, a nie była tylko na nie zapisana.

Przyjęcie odmiennego modelu rozliczenia, tj. płacenie nie za uczestników zajęć, lecz za osoby zapisane na zajęcia, niezależnie od tego, czy na nie uczęszczają, to kwestia poza prawna i nie weryfikowana przez Kancelarię, a pozostająca w ramach kompetencji i decyzji osoby kierującej daną placówką. Wskazujemy jednak, iż wzór umowy został uzgodniony i wypracowany wspólnie z Wydziałem Edukacji UMK.


Pozdrawiam

Sławomir Koper

Radca prawny
Kraków, dnia 17 września 2013 r.

ZEO–DN–6.1635/4/13Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

na terenie Gminy Miejskiej Kraków


W nawiązaniu do informacji o obligatoryjnym szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( szkolenie okresowe, co 5 lat) z dnia 10 września 2013 r. Sekcja BHP Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie uprzejmie informuje o zmianie terminu przedmiotowego szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7 - 8 października 2013 r. ( szkolenie dwudniowe ) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 - 15.00.

Procedura zapisu na szkolenie pozostaje bez zmian. Zapisy proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub w formie elektronicznej na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, iż w dniach 1 – 2 października 2013 r. rozpoczyna się dla Państwa Dyrektorów szkolenie wyjazdowe (w tym terminie dla Dyrektorów samorządowych przedszkoli) organizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.


Pozostaję z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK
Kraków, dnia 16 września 2013 r.

ZEO.DN- 6.1611/6/2013Szanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

na terenie Gminy Miejskiej Kraków


Realizując usankcjonowane przepisami prawa obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przypomina Państwu Dyrektorom, iż w chwili obecnej trwają w naszej jednostce prace związane z opracowaniem i przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić podmiot zewnętrzny, który w latach 2014 – 2016 będzie realizował kompleksową obsługę w zakresie BHP placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W związku z powyższym tutejszy Zespół ponownie zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o niezwłoczne zajęcie stanowiska dotyczącego objęcia Państwa placówek przedmiotową obsługą poprzez złożenie w formie papierowej do tutejszego Zespołu ( Dziennik Podawczy we właściwym Rejonie Obsługi ) załączonych do niniejszej korespondencji formularzy, t.j. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie placówki kompleksową obsługą w zakresie BHP przed podmiot zewnętrzny (załącznik Nr 1) oraz Listy Kontrolnej (załącznik Nr 2).

Przypominamy, iż termin złożenia w/w dokumentacji, który został określony w korespondencji nr ZEO.DN- 6.1611/3/2013 z dnia 02 lipca 2013 r. opublikowanej na witrynie internetowej www.poratledukacyjny.krakow.pl a także dodatkowo na witrynie www.zeo.krakow.pl, upłynął w dniu 31 sierpnia 2013 r.

Gorąco prosimy o jak najszybsze uzupełnienie i złożenie brakującej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013 r., gdyż jesteśmy ściśle związani procedurami i terminami określonymi w ustawie „Prawo zamówień publicznych” oraz koniecznością zapewnienia ciągłości obsługi w zakresie BHP Państwa jednostek oświatowych od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Informujemy także, iż w przypadku braku odpowiedzi z Państwa strony w w/w terminie może nastąpić brak możliwości objęcia placówki przedmiotową obsługą.


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK