Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

07.06.2013

  BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP  

Budżet obywatelski
Kraków, dn. 9.12.2014 r.


Szanowni Państwo


Ze względu na telefony od przesiębiorców, ze na naszej stronie widnieją jeszcze stare wzory formularzy, poniżej zamieszczam adres pod którym można znaleźć nowe formularze dotyczące pomocy de minimis.
http://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php


Bogumiła Drabczyk
Główny Specjalista ZEO w Krakowie
12 617-88-08


Kraków, dn. 9.12.2014 r.Dział Remontów: sprawozdanie dla placówek w 2015 r.


Kraków, dn. 03.12.2014 r.


Zaktualizowany został wykaz pracowników ZEO w budynku przy ul. Ułanów. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami!


Kraków, dn. 18.07.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Sekcja Socjalna informuje, że do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, zawartej pomiędzy stronami w dn. 7. kwietnia 2014, przystąpił w dn. 7. lipca br. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 – w załączeniu deklaracja przystąpienia

Równocześnie informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 ul.Czarnogórska 14, poszerzył zakres wspólnej działalności socjalnej.


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dnia 2014.06.12


Szanowni Państwo Dyrektorzy placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.


Dot. Planowania wydatków inwestycyjnych do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 i do projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2347/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.08.2013 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, zwraca się z uprzejma prośbą o przekazanie do tutejszego Zespołu w formie pisemnej oraz dodatkowo elektronicznie na adres awegrocka@zeo.krakow.pl informacji o planowanych do zgłoszenia na rok 2015 i lata następne zadaniach inwestycyjnych.

Informacje na temat planowanych inwestycji należy składać tylko w formie tabelarycznej według załączonego wzoru.

Równocześnie prosimy o złożenie zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2014.

Dodatkowo informujemy, że zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych nie zaliczanych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3 500 zł określonej w art.16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 74 poz 397 z późn. zmianami) a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej Ustawie. Nadmieniamy, że do zakupów inwestycyjnych nie zalicza się m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych itp.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Kraków, dn. 17.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Przesyłamy Państwu w załączeniu pismo Dyrektora ZEO w Krakowie w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w placówkach oświatowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i podjęcie stosownych działań.


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła dodatkową informację do pisma nr: ZEO-GK.0114.23.2014 z dnia 13.06.2014 r. dotyczącą pkt. 6: Zasady obowiązują również w przypadku § 4700.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


Kraków, 11.06.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


W załączeniu przedstawiamy Umowę o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, podpisaną przez wszystkie strony. Oryginał Umowy znajduje się w siedzibie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Fatimska 8 – sekcja socjalna.
Prosimy o wydrukowanie Umowy i pozostawienie kserokopii w aktach placówki.


UMOWA


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dn. 04.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy placówek oświatowych
Obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Uprzejmie prosimy, o zapoznanie się z załączonym poniżej pismem Pana Stanisława Dziedzica - Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK w sprawie dofinansowania w 2015 roku prac przy obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.


Link: PISMO


Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30.05.2014 r.


Szanowni Państwo


W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w przyporządkowaniu pracowników ZEO do pokoi (w budynku przy ul. Ułanów). Zmiany dotyczyły działów Organizacyjnego, Prawników, Planowania, Wynagrodzeń i Księgowości Przedszkoli.

Aktualny wykaz osób i numerów telefonów znajduje się TUTAJ.


Kraków, dn. 26.05.2014 r.


Szanowni Państwo


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż w wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 EUR, dotyczącego zadania "Dostawa materiałów biurowych do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie”, została wybrana oferta firmy: ProOffice.net, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33a. Wybrana oferta jest ważna, spełnia wymogi formalne ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonawca złożył ofertę o najniższej cenie.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie
Kraków, dn. 22.05.2014 r.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 maja 2014 roku ulega zmianie miejsce obsługi zadania pn.: "DOFINANSOWANIE KOSZTóW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKóW", które teraz będzie prowadzone w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 8, budynek C, I piętro, pokój nr 2.
 
tel. kontaktowy: (012) 641-44-75, 641-44-76, 641-44-78  wew. 301
 
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy,
 
Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 13.05.2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów biurowych" - Postępowanie poniżej 30 000 euro na realizację zamówienia publicznego.

Kraków, dn. 15.04.2014 r.

ZEO – DN – 6.1635/2/14Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK


Kraków, dn. 11.04.2014 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Wyjaśnienie do pisma z dn. 31.03.2014 znak: ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie wyjaśnia, że informacja, która ukazała się na naszej stronie internetowej w piśmie ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014 z dn. 31. marca, w związku z umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, tj. "W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji" dotyczy placówek samodzielnych, które będą mogły przystąpić do wspólnego gospodarowania w chwili ukazania się Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. W/w. zarządzenie będzie określało zakres obsługi placówek samobilansujących przez ZEO.

Zainteresowane strony informujemy, że Zarządzenie Prezydenta Miasta jest w trakcie procedurowania.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 31.03.2014 r.

Znak: ZEO/GP-6.1510/FS/139/2014


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Uprzejmie informuję, że na postawie art. 9 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dn. 4. marca 1994 r. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną. W związku z powyższym, została przygotowana Umowa (w załączeniu), dla tych z Państwa, którzy wyrażą wolę na ww. wspólną działalność, w wybranym zakresie.

Umowa daje możliwość wspólnego prowadzenia działalności socjalnej w trzech częściach funduszu:

 • 1) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc socjalną (tylko dla placówek obsługiwanych księgowo przez ZEO),
 • 2) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc mieszkaniową (wszystkie placówki),
 • 3) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (wszystkie placówki).

Chęć wspólnego gospodarowania i jego zakres, potwierdzają Państwo wypełniając i podpisując załącznik do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej. Podpisane przez Państwa deklaracje, będące jednocześnie potwierdzeniem podpisania Umowy, należy zwrócić do siedziby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Fatimska 8 pokój nr 9 w terminie do 4. kwietnia br. Po zebraniu deklaracji od wszystkich Pracodawców, którzy wyrażą chęć podpisania Umowy, do każdego z Państwa zostanie dostarczony komplet dokumentów, tj. Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami (podpisami Stron Umowy).

W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji.

Warunkiem podpisania Umowy przez Pracodawców jest zgoda zakładowych organizacji związkowych. Informujemy, że podczas uzgadniania warunków proponowanej Umowy i Regulaminów, będących załącznikami nr A, B, C ww. Umowy, Zespół Ekonomiki Oświaty uzyskał zgodę przedstawicieli niżej wymienionych Związków Zawodowych,– dla wszystkich Pracodawców:

 • 1. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Podgórze
 • 2. KMPO NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Krakowie
 • 3. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Śródmieście
 • 4. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Krowodrza
 • 5. ZNP Oddział Nowa Huta
 • 6. ZNP Oddział Śródmieście
 • 7. ZNP Oddział Podgórze
 • 8. ZNP Oddział Krowodrza
 • 9. MZZPAO "Oświata"

Jednocześnie informujemy, że numery kont, na które powinni Państwo przekazywać określone Umową odpisy socjalne (w ramach wybranego zakresu wspólnej działalności socjalnej), wskazane winny być w § 5 pkt 2. W związku z koniecznością otwarcia nowych rachunków bankowych w ww. celach, zostaną one podane do Państwa wiadomości w terminie do 15. maja br.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikami sekcji socjalnej ZEO:

 • mailowo: socjalny@zeo.krakow.pl
 • telefonicznie: 12-641-44-74 wew. 311,338,339,310,315,363.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowiepismo przewodnie do Umowy

Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej

zał. nr A Umowy

zał. nr B Umowy

zał. nr C Umowy

zał. nr D Umowy

20.3.2014Szanowni Państwo,


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o zamówieniu usługi (postępowanie poniżej 14 000 euro na realizację zamówienia publicznego pn:


Szkolenia wspierające rad pedagogicznych w zakresie wykorzystania metodologii edukacyjnej wartości dodanej (EWD) oraz jakościowych metod analizy wyników egzaminów zewnętrznych


została wybrana oferta : Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Eurokreator" Anna Kunaszyk.


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


10.3.2014Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie poniżej 14000 euro.


7.3.2014Informacja o pracach nad zmianami (Dział Socjalny).


17.2.2014Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w dziale Pliki Do Pobrania pojawiła się zaktualizowana lista rankingowa wykonawców na usuwanie awarii w placówkach oświatowych w Krakowie.


12.2.2014Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty".

 • Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków prowadzący działalność pod nazwą : ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski (adres zakładu: jak wyżej.
 • Dla Dzielnic VIII do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska prowadząca działalność pod nazwą : „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska 59-400 Jawor ul. Legnicka 11 (adres zakładu: jak wyżej.
wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń również w godzinach wieczornych, celem wykonania pomiarów natężenia oświetlenia

Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmy. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny


Kraków, dnia 05 lutego 2014 r.

ZEO–DN–6.1635/1/14.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem

Tadeusz Czarny


5.02.2014Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Informujemy, że w 2014 roku Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ponownie zapewnia Państwu bezpłatny dostęp do systemów informacji prawnej LEGALIS oraz LEX.

Zasady logowania oraz kody dostępu zostały przesłane indywidualnie do każdego z Państwa w formie papierowej (przez Dzienniki Podawcze Zespołu).

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym ZEO w Krakowie pod numerem telefonu: 12-617 88 48.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30 grudnia 2013 roku

ZEO.DN-1.0114.398.13Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Kierownicy

przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, wychowawczo-oświatowych i opiekuńczych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. miejscem wykonywania badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków jest:


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie