Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

nic

 

07.06.2013  BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP  

Kraków, dn. 18.07.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Sekcja Socjalna informuje, że do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, zawartej pomiędzy stronami w dn. 7. kwietnia 2014, przystąpił w dn. 7. lipca br. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 – w załączeniu deklaracja przystąpienia

Równocześnie informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 ul.Czarnogórska 14, poszerzył zakres wspólnej działalności socjalnej.


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dnia 2014.06.12


Szanowni Państwo Dyrektorzy placówek oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.


Dot. Planowania wydatków inwestycyjnych do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 i do projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2347/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.08.2013 r. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, zwraca się z uprzejma prośbą o przekazanie do tutejszego Zespołu w formie pisemnej oraz dodatkowo elektronicznie na adres awegrocka@zeo.krakow.pl informacji o planowanych do zgłoszenia na rok 2015 i lata następne zadaniach inwestycyjnych.

Informacje na temat planowanych inwestycji należy składać tylko w formie tabelarycznej według załączonego wzoru.

Równocześnie prosimy o złożenie zapotrzebowania na zakupy inwestycyjne.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2014.

Dodatkowo informujemy, że zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych nie zaliczanych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty 3 500 zł określonej w art.16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2011r. Nr 74 poz 397 z późn. zmianami) a odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej Ustawie. Nadmieniamy, że do zakupów inwestycyjnych nie zalicza się m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych itp.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Kraków, dn. 17.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Przesyłamy Państwu w załączeniu pismo Dyrektora ZEO w Krakowie w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK w placówkach oświatowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jego treścią i podjęcie stosownych działań.


TREŚĆ PISMA

ZAŁĄCZNIK


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła dodatkową informację do pisma nr: ZEO-GK.0114.23.2014 z dnia 13.06.2014 r. dotyczącą pkt. 6: Zasady obowiązują również w przypadku § 4700.


Z poważaniem
ZEO w Krakowie


Kraków, 11.06.2014 r.


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


W załączeniu przedstawiamy Umowę o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, podpisaną przez wszystkie strony. Oryginał Umowy znajduje się w siedzibie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Fatimska 8 – sekcja socjalna.
Prosimy o wydrukowanie Umowy i pozostawienie kserokopii w aktach placówki.


UMOWA


z poważaniem
Sekcja Socjalna


Kraków, dn. 04.06.2014 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy placówek oświatowych
Obsługiwanych przez ZEO w Krakowie


Uprzejmie prosimy, o zapoznanie się z załączonym poniżej pismem Pana Stanisława Dziedzica - Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK w sprawie dofinansowania w 2015 roku prac przy obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.


Link: PISMO


Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30.05.2014 r.


Szanowni Państwo


W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w przyporządkowaniu pracowników ZEO do pokoi (w budynku przy ul. Ułanów). Zmiany dotyczyły działów Organizacyjnego, Prawników, Planowania, Wynagrodzeń i Księgowości Przedszkoli.

Aktualny wykaz osób i numerów telefonów znajduje się TUTAJ.


Kraków, dn. 26.05.2014 r.


Szanowni Państwo


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż w wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 EUR, dotyczącego zadania "Dostawa materiałów biurowych do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie”, została wybrana oferta firmy: ProOffice.net, 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33a. Wybrana oferta jest ważna, spełnia wymogi formalne ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonawca złożył ofertę o najniższej cenie.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie
Kraków, dn. 22.05.2014 r.

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 maja 2014 roku ulega zmianie miejsce obsługi zadania pn.: "DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW", które teraz będzie prowadzone w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 8, budynek C, I piętro, pokój nr 2.
 
tel. kontaktowy: (012) 641-44-75, 641-44-76, 641-44-78  wew. 301
 
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy,
 
Dział Organizacyjny ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 13.05.2014 r.


Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa materiałów biurowych" - Postępowanie poniżej 30 000 euro na realizację zamówienia publicznego.

Kraków, dn. 15.04.2014 r.

ZEO – DN – 6.1635/2/14Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e – mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kopia pisma w załączeniu: LINK


Kraków, dn. 11.04.2014 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Wyjaśnienie do pisma z dn. 31.03.2014 znak: ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie wyjaśnia, że informacja, która ukazała się na naszej stronie internetowej w piśmie ZEO/GP-6.1510/FS/13/2014 z dn. 31. marca, w związku z umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, tj. "W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji" dotyczy placówek samodzielnych, które będą mogły przystąpić do wspólnego gospodarowania w chwili ukazania się Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. W/w. zarządzenie będzie określało zakres obsługi placówek samobilansujących przez ZEO.

Zainteresowane strony informujemy, że Zarządzenie Prezydenta Miasta jest w trakcie procedurowania.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 31.03.2014 r.

Znak: ZEO/GP-6.1510/FS/139/2014


Dotyczy: Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Uprzejmie informuję, że na postawie art. 9 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dn. 4. marca 1994 r. Pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną. W związku z powyższym, została przygotowana Umowa (w załączeniu), dla tych z Państwa, którzy wyrażą wolę na ww. wspólną działalność, w wybranym zakresie.

Umowa daje możliwość wspólnego prowadzenia działalności socjalnej w trzech częściach funduszu:

 • 1) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc socjalną (tylko dla placówek obsługiwanych księgowo przez ZEO),
 • 2) część funduszu przeznaczona na tzw. pomoc mieszkaniową (wszystkie placówki),
 • 3) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (wszystkie placówki).

Chęć wspólnego gospodarowania i jego zakres, potwierdzają Państwo wypełniając i podpisując załącznik do Umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej. Podpisane przez Państwa deklaracje, będące jednocześnie potwierdzeniem podpisania Umowy, należy zwrócić do siedziby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Fatimska 8 pokój nr 9 w terminie do 4. kwietnia br. Po zebraniu deklaracji od wszystkich Pracodawców, którzy wyrażą chęć podpisania Umowy, do każdego z Państwa zostanie dostarczony komplet dokumentów, tj. Umowa wraz ze wszystkimi załącznikami (podpisami Stron Umowy).

W przypadku placówek samodzielnych, które zostały rozliczone do dn. 14. marca br. ze środków zaangażowanych we wspólną działalność, podpisanie Umowy - w zakresie prowadzenia wspólnego funduszu mieszkaniowego, może nastąpić za zgodą Wydziału Edukacji.

Warunkiem podpisania Umowy przez Pracodawców jest zgoda zakładowych organizacji związkowych. Informujemy, że podczas uzgadniania warunków proponowanej Umowy i Regulaminów, będących załącznikami nr A, B, C ww. Umowy, Zespół Ekonomiki Oświaty uzyskał zgodę przedstawicieli niżej wymienionych Związków Zawodowych,– dla wszystkich Pracodawców:

 • 1. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Podgórze
 • 2. KMPO NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Krakowie
 • 3. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Śródmieście
 • 4. KMPO NSZZ "Solidarność" Kraków - Krowodrza
 • 5. ZNP Oddział Nowa Huta
 • 6. ZNP Oddział Śródmieście
 • 7. ZNP Oddział Podgórze
 • 8. ZNP Oddział Krowodrza
 • 9. MZZPAO "Oświata"

Jednocześnie informujemy, że numery kont, na które powinni Państwo przekazywać określone Umową odpisy socjalne (w ramach wybranego zakresu wspólnej działalności socjalnej), wskazane winny być w § 5 pkt 2. W związku z koniecznością otwarcia nowych rachunków bankowych w ww. celach, zostaną one podane do Państwa wiadomości w terminie do 15. maja br.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikami sekcji socjalnej ZEO:

 • mailowo: socjalny@zeo.krakow.pl
 • telefonicznie: 12-641-44-74 wew. 311,338,339,310,315,363.


Beata Adamus

po z-cy dyrektora ZEO w Krakowiepismo przewodnie do Umowy

Umowa o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej

zał. nr A Umowy

zał. nr B Umowy

zał. nr C Umowy

zał. nr D Umowy

20.3.2014Szanowni Państwo,


Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego ogłoszenia o zamówieniu usługi (postępowanie poniżej 14 000 euro na realizację zamówienia publicznego pn:


Szkolenia wspierające rad pedagogicznych w zakresie wykorzystania metodologii edukacyjnej wartości dodanej (EWD) oraz jakościowych metod analizy wyników egzaminów zewnętrznych


została wybrana oferta : Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Eurokreator" Anna Kunaszyk.


Z poważaniem,

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


10.3.2014Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie poniżej 14000 euro.


7.3.2014Informacja o pracach nad zmianami (Dział Socjalny).


17.2.2014Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że w dziale Pliki Do Pobrania pojawiła się zaktualizowana lista rankingowa wykonawców na usuwanie awarii w placówkach oświatowych w Krakowie.


12.2.2014Dotyczy: wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty.


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na świadczenie usług "wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty".

 • Dla Dzielnic I do VII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków prowadzący działalność pod nazwą : ADT SYSTEM” Tomasz Janiszewski (adres zakładu: jak wyżej.
 • Dla Dzielnic VIII do XVIII usługi te świadczyć będzie wykonawca: „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska prowadząca działalność pod nazwą : „ELEKTROGRUPA” Jolanta Krosnowska 59-400 Jawor ul. Legnicka 11 (adres zakładu: jak wyżej.
wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów w poszczególnych placówkach w terminach ważności aktualnych pomiarów.

Przedmiotowe usługi będą finansowane z budżetu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Dyrektorów placówek z dzielnic I do VII prosi się o udostępnienie pomieszczeń również w godzinach wieczornych, celem wykonania pomiarów natężenia oświetlenia

Uwaga:

W pomieszczeniach kuchennych i ich zapleczach przekazanych „Ajentowi” nie będą wykonywane pomiary elektryczne przez w/wym. firmy. „Ajent” ma obowiązek zlecenia wykonania pomiarów elektrycznych na własny koszt i dostarczenia protokołów do placówki w terminach ważności aktualnych pomiarów


Dyrektor ZEO w Krakowie

Tadeusz Czarny


Kraków, dnia 05 lutego 2014 r.

ZEO–DN–6.1635/1/14.Dyrektorzy

Placówek Oświatowych

w Krakowie


W związku z obowiązkiem poddawania się szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i kierujących pracownikami (szkolenie okresowe co 5 lat), prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w takim szkoleniu przez Państwa, którym kończy się ważność zaświadczeń lub nie brały jeszcze udziału w przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 i 26 lutego 2014 r. (szkolenie dwudniowe) w sali wykładowej ZEO w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zgłoszenia proszę kierować do sekcji BHP tutejszego Zespołu telefonicznie: tel. (12) 410 07 05 lub drogą elektroniczną na adres e–mail: zmazur@zeo.krakow.pl


Z poważaniem

Tadeusz Czarny


5.02.2014Szanowni Państwo

Dyrektorzy placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Informujemy, że w 2014 roku Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ponownie zapewnia Państwu bezpłatny dostęp do systemów informacji prawnej LEGALIS oraz LEX.

Zasady logowania oraz kody dostępu zostały przesłane indywidualnie do każdego z Państwa w formie papierowej (przez Dzienniki Podawcze Zespołu).

W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym ZEO w Krakowie pod numerem telefonu: 12-617 88 48.


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie


Kraków, dn. 30 grudnia 2013 roku

ZEO.DN-1.0114.398.13Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Kierownicy

przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, wychowawczo-oświatowych i opiekuńczych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie informuje, iż od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. miejscem wykonywania badań profilaktycznych pracowników samorządowych placówek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków jest:


Z poważaniem

Tadeusz Czarny

Dyrektor ZEO w Krakowie